Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Paleologos S.A.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πολιτικής 17 Μαΐου 2018

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, παρακολούθηση, κλπ.) της εταιρείας

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε.

25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Νο 5,

TK 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής

Αυτή η πολιτική εξηγεί πως η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε. 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Νο 5, TK 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ (εφεξής ονομάζεται η εταιρεία) μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της και να τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις πελατειακές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η εταιρεία δεν θα κάνει.

 Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, https://eur-lex.europa.eu/).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρίας.

 1. Δέσμευση

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

 1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

Η εταιρεία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά άρθρα του GDPR (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, κλπ.).

Ειδικά για το άρθρο 5 (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) η εταιρεία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α)  υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β)  συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ)  είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ)  είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε)  διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ)  υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία για σας μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων.

Η εταιρία μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:

(α) από εσάς όταν συμφωνείτε να πάρετε μια υπηρεσία από την εταιρεία μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή / και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας και την συναίνεσή σας,

(β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με ένα αίτημά σας για πληροφορίες, και

(γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

5. Τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Όταν αλληλεπιδράτε με την εταιρεία, μπορεί να σας ζητήσουμε ή να λάβουμε ορισμένα δεδομένα με την συναίνεσή σας, όπως:

 • Το όνομά σας,
 • Τη διεύθυνση email σας,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • Το φύλο σας,
 • Την ηλικία σας,
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
 • Τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις σελίδες της εταιρείας,

Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών όπως ενδεικτικά:

 • Τη διεύθυνση IP σας,
 • Το αναγνωριστικό cookie σας,
 • Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες
 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’ (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην εταιρεία ή η εταιρεία κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για:

(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,

(β) Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από την εταιρεία στο παρελθόν, τώρα ή στο μέλλον,

(γ) Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,

(δ) Για να βοηθήσουν την εταιρεία για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και

(ε) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.

 1. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας ζητούνται τα εξής στοιχεία :

(α) Ονοματεπώνυμο,

(β) Διεύθυνση - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη – Χώρα, και

(γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η Εταιρία διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων μόνο με την συναίνεσή τους.

 1. Αποκάλυψη πληροφοριών

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11ν. 2472/1997) και σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016,.

Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή διαβιβάζει ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

Η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

 1. Προστασία των πληροφοριών

Η εταιρία διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 5, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 55 – 58, κλπ.) ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στις ιστοσελίδες μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός εταιρείας, κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

 1. Πρόσβαση στο Internet

Εάν επικοινωνήσετε με την εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί, εάν μας δώσετε συναίνεση, περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρεία μας.

Μπορείτε συνήθως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies.

Ωστόσο, η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

  Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, και τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύουν, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας, διόρθωσης και αντίρρησης (άρθρα 15 – 22 του GDPR). Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών (GDPR Άρθρο 15 ‘Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων’),
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 16 ‘Δικαίωμα διόρθωσης’)
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (GDPR Άρθρο 17 ‘Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)’)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 18 ‘Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας’)
 • το δικαίωμα ενημέρωσης κάθε διόρθωσης ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 (GDPR Άρθρο 19 ‘Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας’) 
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (GDPR Άρθρο 20 ‘Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων’)
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ (GDPR Άρθρο 21 ‘Δικαίωμα εναντίωσης’ και GDPR Άρθρο 22 ‘Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ’).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της εταιρείας όπως αναφέρεται παρακάτω.

Η εταιρεία δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε.

Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για λήψη του ενημερωτικού σημειώματος (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης του ενημερωτικού στέλνοντας email στο info@ferries.gr με θέμα ‘διακοπή λήψης ενημερωτικού email’.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 1. Πολιτική cookies

Λεπτομέρειες για την πολιτική cookies της εταιρείας θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο:

Πολιτική Cookies

 1. Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική ή και την πολιτική cookies της εταιρείας ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Νο 5,

ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

+302810346185

ada.anastasaki@paleologos.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,

25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Νο 5,

ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

+302810346185

dimitris.makris@paleologos.gr